April

Medie- og omdømmetracker Tippeligaen: Oppsummering januar - mars 2016

Medietall

1.kvartal 2016 er hyggelig lesning for Tippeligaen med god økning på alle parametre. Man må derimot huske på at 2016 kommer med en tidligere sesongstart enn i 2015. Dette medfører at det allerede har vært spilt to serierunder, noe som gir økt fokus på Tippeligaen i 1.kvartal av 2016 sammenlignet med samme periode i 2015. 

Det er veldig lovende å se at andelen positive artikler om Tippeligalagene går i riktig retning med en økning på 86%. Dette henger riktignok sammen med tidlig sesongstart og større antall saker. Med den store økningen i antall oppslag kunne man kanskje også forvente en økning i antall negative artikler i forhold til 2015, men det er det ikke. Det går faktisk ned med 12%, noe som må sies å være veldig bra!  

TV-seertallene fra de to første rundene har derimot ikke samme fine utvikling fra 2015. I 2015 var det et snitt TV-seertall på 200.500 de to første rundene, i 2016 er det 97.000 TV-seere. Kampene har hatt en markedsandel på 6,2% mens det i 2015 var 15,2%

Hovedsendinger de to første rundene; 2015

Hovedsendinger de to første rundene; 2015

Hovedsendinger de to første serierundene; 2016

Hovedsendinger de to første serierundene; 2016

I 2015 gikk riktignok to av kampene på TV2. De to kampene som gikk på TV2Zebra hadde derimot et snitt på 149.000. Spørsmålet er om tallene er lavere på grunn av tidlig sesongstart, kampene som ble valgt ut eller generell fotballinteresse/omdømmeutfordringer.

Interesse og omdømme

I snitt for Q1 2016, er det 25% (1.007.000 personer) av Norges befolkning som på en eller annen måte er interessert i Tippeligaen. Blant de fotballinteresserte er 56% opptatt av Tippeligaen. I begge grupper er det en god oppgang sett i forhold til hele 2015 hvor tallene var henholdsvis 18% og 45%.

                                   *landsrepresentativ undersøkelse - 1.000 intervjuer

                                   *landsrepresentativ undersøkelse - 1.000 intervjuer

Med hensyn til omdømme så er det i snitt 27% - 1.073.000 personer i befolkningen - som er positivt innstilt til Tippeligaen, mens 62% har en nøytral innstilling til ligaen. Blant de fotballinteresserte ser det enda bedre ut. Her er 53% positivt innstilt til Tippeligaen, mens 38% har en nøytral innstilling.

                                        *landsrepresentativ undersøkelse - 1.000 intervjuer

                                        *landsrepresentativ undersøkelse - 1.000 intervjuer

Omdømmetallene forholder seg på samme nivå som i 2015. Ut av tallene ser vi dermed at det som har skjedd av utenomsportslig art innen fotballen, i 1.kvartal 2016, ikke har gått utover omdømmet til Tippeligaen. Dette gjelder først og fremst saker knyttet opp mot NFF. Tallene viser at befolkningen, og de fotballinteresserte, greier å skille mellom hva som er klubb og hva som er forbund.

Medie- og omdømmetracker Obos-ligaen: Oppsummering januar - mars 2016

Medietalll

OBOS-ligaen har også opplevd en bra start på året;

Sesongen startet første helgen i april og foreløpig er det «Alle Gutta» som står for brorparten av medieomtalen til OBOS-ligaen.

Antall oppslag er økt med 15%, og det er som i februar lagene som har rykket ned fra Tippeligaen som ligger på topp 3. Av fjorårets OBOS-liga lag er det Jerv som ligger øverst på omtalelisten. Det er en nedgang i antall positive oppslag på 11%, men også en nedgang på 81% i antall negative oppslag.

Interesse og omdømme

 I snitt for Q1 2016, er det 11% (446 000 personer) av Norges befolkning som på en eller annen måte er interessert i Obos-ligaen. Blant de fotballinteresserte er 27% opptatt av Obos-ligaen. I begge grupper er det en god oppgang sett i forhold til samme periode i 2015 hvor tallene var henholdsvis 5% og 14%.

                                                     *landsrepresentative undersøkelse - 1.000 intervjuer

                                                     *landsrepresentative undersøkelse - 1.000 intervjuer

Med hensyn til omdømme så er det i snitt 10% - 409 000 personer i befolkningen - som er positivt innstilt til Obosligaen, mens 75% har en nøytral innstilling til ligaen. Blant de fotballinteresserte er 32% positivt innstilt til Obosligaen, mens 60% har en nøytral innstilling.

                                                       *landsrepresentative undersøkelse - 1.000 intervjuer

                                                       *landsrepresentative undersøkelse - 1.000 intervjuer

Seriestart var senere for Obos-liagen enn Tippeligaen og har ikke rukket å gi utslag på tallene i like stor grad som for Tippeligaen, men det er positive tall for Q1 2016 med en jevn økning på interesse og omdømme både blant befolkningen og de fotballinteresserte fra fjoråret.  

Publikumsundersøkelsen 2016

Etter et par år uten fellesundersøkelse, ,vil det nå i 2016 bli gjennomført en publikumsundersøkelse med bakgrunn i ny ligaidentitet / merkevareprosjektet. Hovedformålet er å analysere hva som skal til for å få folk til å gå oftere på kamp, med spesielt fokus på dem som går aller minst. Analyser viser at dersom man får dem som går på 1-2 kamper i sesongen til å gå på 3-4 kamper så øker publikumstallet med 10%.

Undersøkelsen vil gjennomføres kort tid etter 16.mai-runden.

Undersøkelsen gjennomføres på samme måte som tidligere. I år som tidligere vil man derfor trenge epostadresser til sesongkortholdere og enkeltbillett-kjøpere. Norsk Toppfotball vil ta kontakt med klubbene for å innhente tillatelse til bruk av epostadressene.

Det vil etableres en referansegruppe i forhold til innholdet i undersøkelsen. Gruppen vil bestå av 4-5 personer fra ulike klubber. Disse vil kontaktes om kort tid, men alle kan melde inn synspunkt/ønsker til enten Iren i Norsk Toppfotball eller til Vegard i Sponsor Insight (vegard@sponsorinsight.no). 

Norsk Toppfotball finansierer undersøkelsen på vegne av alle klubbene i Tippeligaen. Det utarbeides en felles rapport, men det er også mulig for den enkelte klubb å bestille en rapport spesielt for sine egne resultater. Årsaken til dette er to-delt:

  1. Hovedfokuset er å se på hvilke felles grep som kan tas for å øke publikumstallet. Det innebærer å holde fokus på hele ligaen samlet i analysene. Tallene vil imidlertid også sees på ift klubbene og kommenteres der hvor det er spesielle avvik. Man får altså, gjennom fellesrapporten, vite om ting som skiller den enkelte klubb ut fra de andre der hvor slikt tydelig framkommer. 

  2. Det holder kostnadene ved gjennomføringen nede. Det brukes ca 2 dager per klubbspesifikke rapport. Istedenfor at Norsk Toppfotball påtar seg en større kostnad for å betale for dette for alle klubbene, når man vet at det er ulik grad av fokus på bruk av rapportene, har man valgt å heller gi muligheten til dem som ønsker en spesifikk rapport til å få dette for kr 10.000,- eks. mva. Dette trenger man ikke å ta stilling til før gjennomføringen eller før fellesrapporten foreligger. Man kan vente og se om fellesrapporten dekker det man ønsker svar på, før man vurderer om man trenger en spesifikk rapport for egen klubb. 

Om man ønsker noen spesifikke spørsmål kun for egen klubb kan dette inkluderes, men da må man bestille den spesifikke rapporten på forhånd sånn at man kan få inkludert spørsmålene i spørreskjemaet. Prisen på kr 10.000,- eks mva vil inkludere muligheten for å ta med et par spørsmål uten tillegg i prisen. Om man ønsker flere spørsmål gjøres det en nærmere vurdering ut fra spørsmålstype/omfang. Disse spørsmålene stilles kun til egen klubbs respondenter. Et godt tips her er kanskje å få sponsorer til å finansiere dette ved å inkludere spørsmål for dem.

Noen klubber har gjort egne publikumsundersøkelser – enten selv eller ved hjelp av samarbeidspartnere. Siden man har muligheten til å melde inn ønsker til ting som bør inkluderes, vil den undersøkelsen som nå skal gjøres langt på vei kunne dekke slike behov uten at man selv må ta jobben eller kostnaden med egen gjennomføring.